Tepelná izolace polystyren EPS a její vliv na životní prostředí...

  • Polystyren EPS je surovina, které jasně ukazuje, jak lze použít přírodní suroviny pro dobro lidstvaPolystyren EPS je vyroben z přírodních surovin, což mnozí z nás nechtějí v žádném případě připustit, nicméně je to pravda. Faktem je to, že naše někdy až příliš jednoduché myšlení co se týká ekologie je, že když něco nejde jíst, je to chemické a neekologické..., není to však pravda, přeci dřevo také nelze jíst! Hlavní látky pro výrobu polystyrenu jsou: styren a pentan a poprvé světlo světa samotný polsytren spatřil již v roce 1839, kdy byl poprvé syntetizován a následně v roce 1931 začal být průmyslově vyráběn v německu. Při výrobě a ani při následném používání materiálu polystyren EPS nedochází k riziku poškození organismu, polystyren EPS není tedy zdravotním rizikem.
  • Polystyren EPS nepoškozuje v žádném případě ozónovou vrstvu naší planety země, je velice zřejmé a jasné ze složení, že polystyren EPS neobsahuje a ani v minulosti nikdy neobsahoval látky CFC a HCFC látky. Chlor-fluorované uhlovodíky tyto jsou právě ve světě známé pod zkratkou CFC jsou to vlastně halogenderiváty uhlovodíků a v těchto bývá vždy obsažen minimálně jeden radikál a to fluor nebo chlor. Nejznámější pro nás podskupinou těchto látek jsou pak freony, nebo HCFC (halogenové měkké freony) a ty jak je známo poškozují ozónovou vrstvu naší planety, tyto látky naobsahuje polystyren EPS.
  • Dalším velkým plusem pro polystyren EPS je, že jeho použitím ve stavebnictví jako tepelná izolace dochází ke značné úspoře energie a to je velmi silné ekologické plus, všichni pořád řeší ekologii jako takovou a jak zabránit poškozování životního prostředí, ale je třeba také řešit jak uchránit energetické zdroje proti poškozování a ztrátám těchto zdrojů a polystyren EPS šetří tyto zdroje svým účinkem zateplením budov.
  • Samotný výrobní proces tepelné izolace polystyren EPS nespotřebovává mnoho energií a vypěňování nejen že nespotřebuje energie, ale ani nevytváří odpady, což jiné výrobní procesy relativně ekologických látek odpady vytváří a nikdo to neřeší a nikoho to nezajímá.
  • Svým uplatněním polystyren EPS snižuje toliko probíraný skleníkový efektna naší planetě a tím, že polystyren EPS snižuje skleníkový efekt, zároveň snižuje zdroje kyselých dešťů na naší planetě, to není zanedbatelná vlastnost.
  • Společnosti vyrábějící u nás polystyren EPS již delší dobu balí polystyren do tzv. ekologických obalů, což znamená, že jsou tyto obaly, které vypadají jako běžný "igelit" naprosto ekologicky likvidovatelné - recyklovatelné a nejsou závadné vůči potravinám a lidskému zdraví, či životnímu prostředí, jen je třeba je sebrat a odnést na správné místo a ne je nechat ležet kde se dá, pak zlí jazykové na toto poukazují, ale to je již lidský faktor s tím nic sám o sobě polystyren EPS nemá společného.
  • Sám polystyren EPS je složkou, které z celkového národního komunálního odpadu činí jen jednu desetinu procenta a to je velmi málo, přitom je třeba si uvědomit, že v tomto mizivém odpadu jsou obsaženy také veškeré tácky a misky z pod prodejních balíčků balené zeleniny a masa, dále různé, kelímky na pití a další. Je zvláštní, že i přesto, že mnozí z vás jenž na polystren EPS "házíte špínu" klidně kupujete potraviny balené do stejného polystyrenu EPS, jako se používá na zeteplení staveb a to nikomu nevadí, ono záleží na úhlu pohledu že?Polystyren EPS je naprosto a ve sto procentech recyklovatelný!
  • Je třeba tvrdě popřít a vyvrátit lživé informace o tom, že na povrchu a uvnitř tepelné izolace polystyren EPS jsou možnosti vzniku škodlivých hub, plísní a bakterií. Toto není pravda, sám o sobě polystyren EPS neposkytuje prostředí svým složením pro vznik bakterií a dalších houbovitých plísní. Pokud na polystyrenu naleznete tyto známky, je třeba si pořádně prohlídnout podloží, inkriminované části a zjistíte, že je tam například zemina a nebo jiná organická sloučenina a tak poskytuje vznik pro bakterie a ne sám poylsytyren EPSje třeba s tepelnou izolací polystyren EPS zacházet a chránit ji, jak nařizuje pracovní a uživatelský postup, pak tyto lidskému zdraví škodlivé látky na polystyrenu nenajdete.
  • Další zajímavostí a plusem pro polystyren EPS je fakt, že veškeré výrobky z polystyrenu EPS a nejen tepelné izolace mají vysoké spalné teplo viz:Spalné teplo je objem množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. Je předpokladem, že voda uvolněná při spalování následně zkondenzuje a energii vzniklou při chemické reakci není třeba dále redukovat o její skupenské teplo. Tím se samotné "spalné teplo" liší od výhřevnosti, při výhřevnosti bývá na konci voda získána v plynném skupenství. Proto bývá hodnota "spalného tepla" vždy větší, minimálně stejná hodnotě "výhřevnosti". No a polystyren EPS, tedy jeho spalné teplo je ekvivalentní o cca třetinu jeho samotné váhy kapalného paliva. Tento fakt staví polystyren EPS do skupiny materiálů ideálních pro zpětné získávání energie.
  • Polystyren EPS je látka, ketrá neemituje (neuvolňuje, nerozpouští) ve vodě jakékoliv rozpustné látky, které by měli vliv a nebo mohli ovlivnit kontaminaci vodních zdrojů.